👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده

‏فصل‏ ‏دوم‏ ‏پيشينه‏ ‏پژوهش‏ ‏11

‏مقدمه‏ ‏12

‏بخش‏ ‏اول‏: ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏12

‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏و‏ ‏تعاريف‏ ‏آن‏ ‏12

‏نشانه‌هاي‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏18

‏مدل‏ ‏بيماري‏ ‏رواني‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏18

‏رويکردهاي‏ ‏مختلف‏ ‏روانشناسي‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏21

‏الف‏) ‏رويکرد‏ ‏روان‏ ‏تحليل‌گري‏ ‏21

‏ب‏) ‏رويکرد‏ ‏رفتارگرايي‏ ‏22

‏ج‏) ‏رويکرد‏ ‏انسان‌نگري‏ ‏22

‏بخش‏ ‏دوم‏ : ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏خانواده‏ ‏23

‏خانواده‏ ‏و‏ ‏اهم‏ی‏ت‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏نظر‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏روان‏ ‏شناخت‏ی‏ ‏23

‏تأثير‏ ‏خانواده‏ ‏بر‏ ‏رشد‏ ‏شخصيت‏ ‏25

‏- ‏نظريه‏ ‏اسناد‏ ‏29

‏تأثير‏ ‏محيط‌هاي‏ ‏ارتباطي‏ ‏خانواده‏ ‏بر‏ ‏رفتار‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏خانواده‏ ‏32

‏سنجش‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏خانواده‏ ‏37

‏مق‏ی‏اس‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏خانواده‏ ‏38

‏نقش‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏در‏ ‏ثبات‏ ‏خانواده‏ ‏39

‏عوامل‏ ‏خانوادگ‏ی‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی‏ ‏40

‏ش‏ی‏وه‌ها‏ی‏ ‏ارتباط‏ی‏ ‏موجود‏ ‏در ‏خانواده‏ ‏40

‏مهارتها‏ی‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏نقش‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی ‏خانواده‏ ‏40

‏اقتصاد‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏نقش‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی ‏خانواده‏ ‏41

‏ازدواجها‏ی‏ ‏مناسب‏ ‏در‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏سلامت‏ ‏عموم‏ی ‏خانواده‏ ‏42

‏بخش‏ ‏سوم‏: ‏مروري‏ ‏بر‏ ‏تحقيقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏42

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده