👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏قاسمی و واحدی (1383) بررسی وضعیت تعاونی های زنان روستایی در ایران را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق که به صورت کتابخانه ای برگزار شد، وضعیت زنان روستایی، ‏وضعیت مشارکت زنان در تعاونیهای‌‏ روستایی و کشاورزی موجود و موانع‌ مشارکت آنها و سپس ضرورت تشکیل‌ این تعاونیها از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.در نهایت وضعیت این تعاونیها در کشورمان‌ توصیف و نتیجه بحث و پیشنهادات ارائه‌ شده است. نتایج نشان ‏داد‏ که این تعاونیها به‌ دو دلیل اولا مسائل فرهنگی و مذهبی‌ تأثیر زیادی در مشارکت زنان روستایی‌‏ کشورمان دارند و ثانیا در این تعاونیها مدیریت به دست خود زنان است و آنها می‌توانند تا حدی مشکل مشارکت زنان‌‏ روستایی را حل کنند ولی موفقیت آنها منوط به این است که تشکیل آنها براساس‌ مطالعات علمی و دقیق بوده و تمام موانع‌ مشارکت دیگر،غیر از موانع فرهنگی که‌ با تشکیل این تعاونیها برطرف می‌شود نیز بررسی شده و از میان برداشته شود.

‏شعبانعلی و همکاران (1385) ‏شناخت و تحليل سازه هاي موفقيت شركت هاي تعاوني زنان در ايران‏ را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه آماري پژوهش 1500 نفر از كارشناسان وزارت تعاون و‏ ‏800 نفر از اعضاي‏ ‏هيات مديره تعاوني هاي ياد شده بودند كه از اين ميان 153 نفر از كارشناسان وزارت تعاون و 453 نفر از اعضاي‏ ‏هيات مديره براي نمونه پژوهش گزيده شدند.‏ ‏تحليل عاملي ديدگاه اعضاي‏ ‏هيات مديره نشان داد كه اين چهار سازه بر روي هم ‏5/66‏ درصد از واريانس موفقيت تعاوني ها را تبيين مي كند: 1) بهبود محيط روان شناختي و انگيزش تعاوني ها، ب) برخورداري از محيط توان مندساز و پشتي بان بيروني، پ) افزايش توان مندي هاي مديريتي و سازماني شركت ها، و ت) بهبود توان مندي هاي بازاريابي و بازاررساني. تحليل عاملي ديدگاه كارشناسان نيز يافته هايي همانند داشت.

‏قمی و همکاران (1387) ‏تحليل عوامل اقتصادي موثر بر عملكرد تعاوني هاي زنان در ايران‏ را مورد مطالعه قرار دادند. ‏اين تحقيق از نوع توصيفي - پيمايشي بوده و جامعه آماري آن مشتمل بر 12819 نفر از اعضاي هيات مديره تعاوني ها و 1500 نفر از كارشناسان وزارت تعاون بودند. از بين اين افراد 153 نفر از کارشناسان و 453 نفر از اعضاي هيات مديره به عنوان نمونه به شيوه چند مرحله اي انتخاب شدند.‏ ‏قدرت باز پرداخت وام، سرمايه در گردش، دارايي جاري، درآمد تعاوني و ميزان بستانکاري از مهمترين متغيرهاي اثر گذار بر موفقيت تعاوني ها شناخته شدند. ساير متغيرهاي وارد شده به معادله نيز حاکي از نقش مديريت مالي تعاوني ها به عنوان مهمترين عامل در ارتقا عملکرد آن ها مي باشد.

‏تاج ریزی و میکانیکی (1389) ‏سازه هاي موثر بر مشاركت زنان در تعاوني هاي روستايي و نقش آن ‏در كارآفريني‏ را در خراسان جنوبی مورد مطالعه قرار دادند. ‏روش تحقيق در پژوهش حاضر اسنادي - پيمايشي و جامعه آماري، زنان عضو تعاونيهاي روستايي خراسان جنوبي ‏بود‏ ، به منظور تامين حجم نمونه تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي – طبقه اي و براي تجزيه تحليل داده هاي حاصل از مطالعات ميداني، از آزمونهاي آماري متناسب و ضرائب همبستگي استفاده شده است. نتايج تحقيق از يك سو نمايانگر وجود ارتباط مستقيم و معني دار بين عوامل اقتصادي، اجتماعي و سازماني با ميزان مشاركت و از ديگر سو وجود ارتباط مستقيم و معني دار بين ميزان مشاركت و كارآفريني در جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي ‏بود‏.

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نقش زنان در اقتصاد خانوار پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بهره وری عوامل تولید پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی نوآوری های باز