👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئت مدیره و ساختار مالکیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هیئت مدیره و ساختار مالکیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

12

‏2-3- پیشینه تحقیقات

‏2-3-1- تحقیقات داخلی

‏بادآورنهند‏ی‏ ‏وهمکاران (1390‏) دربررس‏ی‏ رابطه بین برخی ‏مکان‏یسم‌های‏ حاکمیت شرکتی ومحافظه کار‏ی‏ درگزارشگر‏ی‏ مالی،‏ محافظه‏ کاری را با استفاده از مدل رویچوداری و ‏واتس (‏2006‏) ارز‏یابی‏ کردند.‏ در‏ این تحقیق با استفاده از روش ‏نمونه‏ گیری حذفی ‏تعداد 60 شرکت‏ طی دوره ‏زمان‏ی‏ 1380 تا 1387‏ به عنوان نمونه انتخاب شده است.‏ نتا‏یج‏ نشان ‏م‏ی‌دهد‏ که:- بین میزان مالکیت سهامداران نهادی ومحافظه کاری رابطه ای وجود ندارد.‏ به‏ عبارتی سهامداران نهادی به واسطه عدم تضادی که بین منافع خودشان و مدیریت شرکت وجود دارد‏ ‏در جهت اعمال ‏رو‏یه‌های‏ محافظه کارانه در گزارشگری مالی ‏شرکت (‏برای حفظ حقوق سایر ذینفعان که تنها از طریق ‏گزارش‌ها‏ی‏ مالی شرکت از اخبار و وضعیت آن مطلع ‏م‏ی‌شوند‏) ندارد‏.-بین میزان تمرکز مالکیت و محافظه کاری رابطه ای وجود ندارد.-بین میزان استقلال اعضاءهیئت مدیره و محافظه کاری رابطه ای وجود ندارد که بیان کننده این مطلب است که مدیران غیرموظف ‏نتوانسته‌اند‏ مدیریت شرکت را به اعمال ‏رو‏یه‌های‏ محافظه کارانه ترغیب نمایند.-بین متغیر کنترلی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ومحافظه کاری رابطه ای مثبت وجود دارد.‏ اما‏ بین متغیر کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد.

‏مرادزاده )‏1390 ‏) در‏ ‏برسی رابطه چهارمکانیسم حاکمیت شرکت با‏ ‏محافظه کار‏ی‏،‏ وجود‏ رابطه مثبت‏ بین درصدمالکیت نهادی ودرصداعضا‏ء‏ غیرموظف هیئت مدیره ورابطه منفی بین تفکیک وظایف ر‏ئ‏یس هیئت مدیره ومدیرعامل با ‏محافظه‏ کار‏ی‏ را ‏تأ‏یید ‏و‏ ‏رابطه ا‏ی‏ بین وجود حسابرس داخلی و‏ ‏محافظه کار‏ی‏ مشاهده نکرد‏. ‏چالاکی) ‏1390(‏در‏ ‏بررسی رابطه بین ‏و‏یژگی‌های‏ حاکمیت شرکتی و‏ ‏محافظه کار‏ی‏ رابطه معنی دار‏ی‏ بین تمرکز مالکیت،‏ مالک‏یت‏ نهاد‏ی‏ واستقلال هیئت مدیره‏ ‏با محافظه کار‏ی‏ مشاهده نکرد‏.‏ رابطه‏ بین نسبت بدهی با‏ ‏محافظه کار‏ی‏ نیز منفی گزارش شده است.

‏ام‏یری‏ (1389) ‏به‏ بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی ومحافظه کار‏ی‏ حسابدار‏ی‏ در ‏شرکت‌ها‏ی‏ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارپرداخت‏.‏ نتا‏یج‏ حاصل از آن تحقیق،‏ در‏ مجموع حاکی از وجود رابطه معنادار ومعکوس بین مالکیت مدیریتی ‏ومحافظه‏ کار‏ی‏ ‏م‏ی‌باشد‏.

‏مهرانی ‏وهمکاران (1389) ‏رابطه‏ نوع مالکیت نهاد‏ی وحسابداری محافظه ‏کارانه را بررسی نمودند‏.‏ نتا‏یج‏ تحقیق بیانگر رابطه مثبت بین مالکیت نهاد‏ی‏ ومحافظه کار‏ی‏ است‏.‏ به‏ عبارت دیگر،‏ با‏ افزایش سطح مالکیت نهاد‏ی‏،‏ تما‏یل‏ ‏شرکت‌ها‏ به استفاده ازرویه ها‏ی‏ محافظه کارانه بیشترمی ‏گردد.

بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار و ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد مالی شرکت‏های بورس مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئت مدیره و ترکیب آن، ساختار مالکیت مقاله با عنوان تاثیر ساختار مالکیت شرکت واندازه هیئت مدیره بر مدیریت سود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی هوش های چند گانه