👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

دانلودفایل تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 55 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

دانلودفایل تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 55 صفحه

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و ... تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است. فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است: 1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد. 2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد. 3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد. 4-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد. 5-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد. 6-به نظر می رسد بین موقعیت اقتصادی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد. 7-به نظر می رسد بین موفقیت اجتم ...

دریافت فایل

تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده تحقیق در مورد روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده تحقیق در مورد تأثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده 60 ص