👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

شبیه سازی تحلیل المان محدود و ارزیابی عایق بندی استاتور در موتور سنکرون ولتاژ بالا

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

شبیه سازی تحلیل المان محدود و ارزیابی عایق بندی استاتور در موتور سنکرون ولتاژ بالا

در این مقاله، تحلیل المان محدود (FEA) دوبعدی برای محاسبه میدان الکتریکی در شیار استاتور یک موتور سنکرون استفاده می شود. عایقبندی الکتریکی بین هایدها و لبه های شیار مورد ارزیابی قرار گرفته است. رابطه بین اندازه فاصله هوایی و میدان الکتریکی در این فاصله هوایی مورد بحث قرار می گیرد. ثانیا، میدان الکتریکی شیار-باز، که یکنواخت نیست، با استفاده از روش المان محدود سه بعدی محاسبه می شود. بحث درباره ساختارهای عایقبندی شیار-باز برای مقابله با کورونا انجام شده است. یک مدل مدار معادل توزیع شده برای عایقبندی بین دوری تحت تحریک اضافه ولتاژ ضربه ساخته شده است. اندوکتانسهای سیمپیچها با استفاده از FEAی میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن اثرات پوستی به دست می آید. ظرفیتهای سیمپیچها به ترتیب با استفاده از FEAی میدان الکتریکی و معادله تحلیلی محاسبه می شوند. در نهایت، ارزیابی عایقبندی استاتور با استفاده از روش المان محدود ارائه شده است.   برای خرید این محصول بر روی کلمه ی " خرید محصول " کلیک کنید ...

دریافت فایل

تحلیل المان محدود شبیه سازی دومینو در نرم افزار آباکوس فیلم آموزشی آنالیز اتصال سه بعدی، تحلیل المان محدود اتصال دو قطعه، تحلیل المان محدود، نرم افزار آباک پکیج مدل سازی و شبیه سازی المان محدود آچار آلن در نرم افزار انسیس پکیج مدل سازی و شبیه سازی المان محدود بال هواپیما در نرم افزار انسیس مدل سازی و شبیه سازی المان محدود انبساط سرد و نیروی پیش بار 3409kn در نرم افزار انسیس تحت بار