👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏سلامت عمومی و تعارض متقابل کار-‏ خانواده

‏ چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر پایه مفاهیم سلامت عمومی و تعارض متقابل کار-‏ خانواده استوار است که در این راستا مفاهیمی همچون سلامت، تعاریف سلامت، ‏ابعاد سلامتی، تعارض کار با خانواده، تعارض خانواده با کار و ابعاد آن ها (زمان، فشار، رفتار) مورد بحث قرار می گیرد.

‏ ‏ سلامت یکی از واژه هایی است که بیشتر مردم با آن که مطمئن هستند معنای آن را می دانند، ‏تعریف آن را دشوار می پندارند. ‏از این رو تعاریف بسیاری از سلامت در دوره های مختلف ش‏ده است(37).

‏ ‏ به طور کلی سلامتی مفهوم وسیعی دارد ‏و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد. ضمن این که سلامتی یک روند پویاست و با گذشت زمان نیز مفهوم آن تغییر خواهد کرد(38). قدیمی ترین تعریف سنتی که از سلامتی شده است عبارت است از " بیمار نبودن". انتقاد وارد شده بر این تعریف آن است که نقش عوامل تعیین کننده زیست محیطی، اجتماعی، روان شناختی و فرهنگی را در تعریف سلامتی در نظر نگرفته است‏(‏42،39‏)‏. نارسایی این مفهوم زیست پزشکی ‏-bio medical

‏، منجر به ایجاد مفهوم اکولوژیک‏ ‏- ecologic

‏ شده است که سلامت را به عنوان تعادل پویا بین انسان و محیط زیست و بیماری را به صورت عدم تعادل وجود انسان با محیط زیست در نظر می گیرد(40). ‏با پیشرفت های علوم اجتماعی ‏در دوران معاصر آشکار شد که سلامت می تواند تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی قرار گیرد و هنگام تعریف و اندازه گیری سلامت باید این عوامل را هم در نظر گرفت(41). مدل کلیت‏-‏ holistic

‏ ترکیبی از همه مفاهیم نام برده شده را بیان می کند و می گوید: سلامت، نشانه ای از فکر سالم و عالی در بدن سالم و در خانواده های سالم و محیطی سالم‏ است‏. این مدل به ارتقاء ‏سلامت و حفظ آن تاکید می کند(37). تعاریف متعددی از سلامت وجـود دارد. فرهنگ وبسـتر ‏-webster

‏سلامتی را وضعیت خوب جسـمانی و روحی و به خـصوص عاری بودن از درد یا بیـماری جسمی می داند در حالی که فرهنگ ‏آکس‏ـ‏فورد سلامت‏ی‏ را وضع‏ی‏ت‏ عال‏ی‏ جسم و روح و حالت‏ی‏ که اعمال بدن به موقع ‏و موثر

‏انجام شود بیان می کند‏(42).

‏ دان- Dunn‏

‏ سلامتی را به صورت وضعیتی که در آن فرد تعادل و مسیر هدفمند را در محیط خود حفظ می کند، بیان می نماید. در حقیقت تعاریف سلامتی بر دو نظر کلی تاکید دارند، سلامتی پویا است و نه ایستا و محیط و زمینه زندگی افراد بر میزان دستیابی آن ها به سلامتی تاثیر گذار است(43). با این وجود تعریفی که بیشتر از همه درباره سلامت پذیرفته شده است، تعریف سازمان بهداشت جهانی-‏ World Health Organization

‏ است که در مقدمه اساسنامه آن ذکر شده است:" سلامتی عبارت است رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها بیماری یا معلول نبودن"(44). بدین منوال از تعریف سازمان جهانی بهداشت چنین بر می آید که سلامتی مفهومی بسیار گسترده تر از رفاه جسمی ‏است و برای سالم بودن، تعادل و هماهنگی در عملکرد روان و مغز ‏نیز ‏الزامی است(45). در سال های اخیر با گنجاندن توانایی داشتن "یک زندگی اقتصادی و اجتماعی مثمر" این تعریف تقویت شده است. تعریف WHO‏ از سلامتی از این نظر که بسیار گسترده است، مورد انتقاد قرار گرفته است و بعضی از اشخاص استدلال می کنند که نمی توان سلامت را به عنوان یک حالت کلی تعریف کرد بلکه باید به صورت یک فرایند تطبیق پیوسته با تقاضاهای دیگر زندگی و تغییراتی که به معنای زندگی داده می شود، در نظر گرفته شود. ‏این یک مفهوم پویا است که کمک می کند تا مردم خوب زندگی کنند، خوب کار کنند و از زندگی خود لذت ببرند. بنابراین تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت به نظر بسیاری از اشخاص به عنوان یک هدف آرمانی محسوب می شود تا فرضیه ای واقع بینانه که ممکن است در برخی از افراد وجود داشته باشد و در سایرین خیر(37).

‏ به این منظور عده ای از محققان سازمان بهداشت جهانی یک تعریف عملیاتی را برای سلامتی بیان کرده اند که شامل 1- نبودن شواهد آشکار بیماری و درست عمل کردن شخص به طور عادی در حدود معیارهای پذیرفته شده سلامتی در مورد یک جنس، سن، جامعه و منطقه جغرافیایی.

‏2-کار کردن چند اندام بدن به اندازه کافی و در رابطه با یکدیگرکه نشانه نوعی تعادل یا پایداری بدن است. این حالت نسبتاً ثابت است اما چون انسان تابع محرک های داخلی است ممکن است تغییر نماید(42).

‏ علی رغم محدودیت های نام برده مفهوم سلامتی مطابق تعریفWHO‏ کاربرد مثبت و گسترده دارد و استاندارد"سلامت مثبت" را تعیین می کند. این تعریف نشان دهنده آرزوی مردم و نماینده هدف کلی یا هدفی است که مـلت ها باید برای آن بکوشند. سلامـت بر تمام ابعـاد زندگی افراد تاثیر گذار است، از طرف

‏ دیگرشغل و حرفه، نقش اجتماعی و روابط بین فردی متاثر از سلامت می باشند(46).

‏ در حرفه پرستاری چهار تعریف به واسطه چهار الگو توسط اسمیت ‏-Smit

‏ ‏پیشنهاد شده است:

‏1-‏الگو‏ی‏ اد‏ی‏و‏ من‏ی‏ست‏ی‏ک‏-‏ euduimonistic

‏(ا‏ی‏ده‏ آل‏ی‏): در ا‏ی‏ن‏ حالت ‏ فرد ‏به خود ‏ی‏اب‏ی‏ و حد کمال رس‏ی‏ده‏ و توانا‏یی‏ خود را از بالقوه به بالفعل در م‏ی‏ آورد‏.

‏2-الگوی سازگاری‏-adaptation model‏

‏: انسان به طور موثر قادر به کنش با محیط فیزیکی و اجتماعی خود است.

‏3-الگوی ایفاء نقش-role playing model‏

‏: بیانگر میزان توانایی فرد در ایفای نقش خود به طور موثر است.

‏4-الگوی کلینیکی‏ -clinical model

‏: فقدان علائم و نشانه های بیماری و ناتوانی قابل تشخیص با علم پزشکی است.

‏از نظر اسمیت الگوی‏ ا‏ی‏ده‏ آل‏ی جامع ترین الگو و الگوی کلینیکی سطحی ترین الگو است (42).

‏ با توجه به تعاریف سلامتی متوجه می شویم که سلامتی دارای ابعاد متعددی است.‏ بانکر و کووالکسی ‏-Bunker&kowalski

‏ پنج بعد جسمی ‏-physica Dimension

‏، روانی ‏-mental Dimension

‏، اجتماعی ‏-social Dimension

‏، معنوی‏-spiritual Dimension

‏و عقلانی ‏-intellectual Dimension

‏ را به عنوان ابعاد سلامتی معرفی نموده اند (45).‏ ‏در صورت‏ی‏ که آقا ملا‏یی‏ و ملک افضل‏ی‏،‏ علاوه بر ابعاد فوق، بعد شغل‏ی‏-vocational Dimension

‏ را ن‏ی‏ز‏ جزء ابعاد سلامت‏ی‏ ‏می دانند‏ (47،37).

‏ معمول ترین بعد سلامتی، سلامت جسمی است که نسبت به دیگر ابعاد سلامتی ساده تر می توان آن را ارزیابی کرد. سلامت جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است(38). نشانه های سلامت جسمی در فرد عبارت است از: سیمای خوب، پوست تمیز، اشتهای کافی، خواب راحت، وزن مناسب و ....

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی ،خانواده ومحیط خانواده